”Nine voices” värnar om naturen

”Nine voices” är en anläggning som bearbetar biomassa och vår primära uppgift är att vårda naturen.

Genom att återvinna sent slaget gräs från naturliga våtmarker – gräs som inte längre tjänar som djurfoder – kan vi bevara unika boplatser för Europas mest sällsynta sångfågel, vattensångaren. Vår lilla fabrik fyller en lucka i ett självförsörjande slutet naturvårdande system, där vi säkerställer att biomassa inte samlas på hög i våtmarkerna. På så sätt skyddar vi dessa habitat och våtmarker som numera är sällsynta i Europa.

Vi tillverkar naturliga pelletsprodukter av vass, starr och andra våtmarksväxter. Vår huvudsakliga produktion är ströpellets för hästar och andra djur.

Råvaran i våra produkter kommer från skyddade europeiska Natura2000-områden i Kuriska näsets nationalpark och Njemendeltats regionpark. I dessa territorier lever 99 % av den litauiska vattensångarens population. En viss del av råvaran skördar vi själva och resten samlar vi in från lokala miljövänliga gårdar.Våra produkter är helt naturliga – vi använder inga tillsatser, andra råvaror eller kemikalier. Det mesta av vår produktion säljs till skandinaviska länder.

Företaget är ungt, men vi har redan kunnat locka till oss erfaren personal som kan tillverkningsprocessen utan och innan. Alla inkomster används till att driva själva pelletsanläggningen och att stödja naturvårdande initiativ.

”Nine voices” bildades 2018 i Lituaen, Dreverna under EU:s LIFE-projekt för bevarandet av vattensångaren; “LIFE MagniDucatusAcrola”.

Läs mer

Produktion av råvara

All biomassa som används till “Nine voices“ produkter kommer från naturliga habitat (kärrmyrar och fuktiga gräsmarker) i skyddade områden utan industriell verksamhet. Gräset slås en gång om året i slutet av säsongen – sent i augusti – när vattensångarens juveniler och andra fåglar är tillräckligt stora för att kunna flyga ifrån slåttermaskinen. Slåttern görs med en speciell maskin som klarar att arbeta i fuktiga marker utan att skada underlaget. Det slagna gräset rullas ihop och transporteras till vår anläggning i närheten. Vi kontrollerar fuktighet, sammansättning och andra egenskaper hos biomassan för att säkerställa högsta kvalitet.

Biomassan består av naturlig vegetation från kärrmyrar och fuktiga gräsmarker, och till största delen av vass.

Produktion och paketering

Tillverkningen av ”Nine voices” är helt automatiserad. Gräsrullarna åker in, strimlas, behandlas med hög temperatur (för att eliminera bakterier och andra oönskade partiklar) och pressas sedan till pellets. Eftersom inga bindemedel används är ”Nine voices” pellets helt naturliga. Därefter går pelletsen till en speciell lagringsplats, där de kyls (för att undvika uppkomst av mögel), vägs och packas.

VÅRA PRODUKTER

Vårt miljöuppdrag

Det finns bara några få platser kvar i världen där man fortfarande kan höra vattensångarens melodiska sång. Den häckar bara i 4 länder – Belarus, Ukraina, Polen och Litauen. Hela världspopulationen består endast av 11 000 sjungande hanar. Vattensångaren anses vara Europas mest sällsynta sångfågel och en globalt utrotningshotad art. Man kan säga att fågeln är 20 gånger mer sällsynt än en afrikansk elefant.


Figuratively speaking, we are protecting not only one species but the whole neighbourhood. The Aquatic Warbler is a real habitat expert – if it is present, we know that the quality of the wetland is good. By creating a home for this rare bird, we create a safe area for its neighbours because species do not go extinct alone. Together with the Aquatic Warbler, Great Snipes, Common Redshanks, Citrine Wagtails, Spotted Crakes, Black-tailed Godwits a lot of other bird, plant, and animal species live in the wetlands. In these restored habitats geese migrating to Scandinavia and other northern countries find food and shelter.

Bildligt talat, skyddar vi inte bara en art utan hela grannskapet. Vattensångaren är en sann expert på boplatser. Där den finns, vet vi att våtmarkens kvalitet är god. Genom att skapa en boplats för denna sällsynta fågel, skapar vi även ett säkert område för andra utrotningshotade arter. I våtmarkerna tillsammans med vattensångaren bor även dubbelbeckasin, rödbena, citronärla, småfläckig sumphöna, rödspov och många andra fåglar, växter och djurarter. I dessa återställda habitat finner även gäss mat och skydd på väg till Skandinavien och andra länder i norr.

Du kan läsa mer om vattensångaren och arbetet med att bevara fågeln på

Vattensångaren försvinner mestadels på grund av brist på boplatser. Fuktiga gräsmarker och kärrmyrar plogas upp, dräneras eller lämnas att växa igen med buskar. För att skydda vattensångaren återställer biologerna boplatser och försöker se till att den stannar genom att bevara vegetationen oförändrad: slå gräset vid rätt tidpunkt och avlägsna den kvarvarande biomassan från fälten. ”Nine voices” anläggning för att bearbeta biomassan har en viktig roll som en integrerad del av det självförsörjande naturvårdssystemet.

”Nine voices” är ett miljöföretag. Vår mission är att berika naturen och skapa ett ömsesidigt fördelaktigt partnerskap mellan människor, fåglar och husdjur som får omvårdnad med hjälp av våra gräsprodukter.

Vår anläggning för att bearbeta biomassa löser miljöproblem: att bevara boplatser – kärrmyrar och fuktiga gräsmarker – som nästan försvunnit i Europa och är särskilt rika på biologisk mångfald. Vattensångaren, som är en sällsynt sångfågel och väldigt känslig för sin omgivning, har blivit en symbol för sådana habitat. Den har också inspirerat till namnet ”Nine voices”, som påminner oss om vattensångarens melodiska sång och risken att förlora den och många andra fåglar. Vattensångaren hör till en fågelfamilj (latin Sylviidae), som i Litauen kallas ”den nioröstade” (litauiska devynbalsiais).

Lyssna på alla 9 tonerna i den sällsynta vattensångarens kvitter

”Nine voices” återvinner sent slaget gräs, som inte längre passar som foder, och gör det till en ny produkt – ”Hygge pellet”. Sen slåtter (i sista halvan av augusti) krävs för att juveniler i vattensångarens båda kullar ska gå säkra. Det är bara i augusti som den andra kullen klarar att ta sig undan från slåttermaskinen.

Sent slaget gräs blir träigt, och en stor del av den kvarvarande biomassan är därför olämplig som foder.

”Nine voices” löser detta problem – vi samlar in gräset och förvandlar det till en ny produkt. På det här sättet främjar vi lantbruk som är vattensångarvänliga.

Miljövänlig och socialt ansvarsfull aktivitet

”Nine voices” stödjer inte bara habitatens och arternas bevarande utan försöker också göra hela produktionsprocessen så miljö- och klimatvänlig som möjligt.

Den naturligt växande råvaran innebär att vi inte skapar någon artificiell miljö eller monokultur (som är skadlig för den biodynamiska mångfalden). Istället bevaras sällsynta arter och ett friskt ekosystem. Inga ytterligare resurser eller kemikalier används eftersom de naturliga fälten varken behöver vattnas eller gödslas. Den moderna specialutrustningen minimerar påverkan på marken och miljön.

100 % av energin i ”Nine voices” produktion kommer från förnybara resurser. Våra produkter är 100 % biologiskt nedbrytbara. Efter användning kan de komposteras eller läggas som gödsel på fälten.

Miljövarudeklaration (på engelska)

I vår anläggning arbetar lokalinvånare. ”Nine voices” bidrar på så sätt till att minska arbetslösheten i glesbygden. Vi stödjer även den lokala ekonomin genom att köpa biomassa från små, lokala miljövänliga lantgårdar.