“Nine Voices“ sørger for naturvern

Vi er “Nine Voices“- biomasse prosesseringsverksted.

Det primære målet for vårt arbeid er miljøvern. Ved å bearbeide høstet gress som ikke lenger er egnet for fôr fra naturlige våtmarker, opprettholder vi et unikt habitat som er bebodd av den sjeldneste europeiske sangeren, vannsangeren. Vårt lille verkstedet fyller et hull i det selvforsynte lukkede naturvernsystemet - vi sørger for at biomasse ikke akkumuleres i våtmarkene som vi allerede har mangel på i hele Europa. På denne måten sørger vi for at disse habitatene blir bevart.

Vi produserer pellets som inneholder siv planter, starrslekta og andre våtmarksplanter. Hovedproduktet fra verkstedet er pellets til hester og andre dyr. Råvaren til produktene våre kommer fra europeiske Natura 2000-territorier, som er en del av Curonian Spit National og Nemunas Delta Regional Parks (oversettet fra engelsk). 99% av den Litauiske vannsangerens populasjonen bor på disse stedene. Vi produserer en del av råvaren selv og kjøper den andre delen fra små lokale bønder som driver på en miljøvennlig måte. Produktene er helt naturlige, det brukes ingen tilsetningsstoffer, ingen hjelpestoffer eller kjemikalier. De fleste av selskapets produkter går til skandinaviske land.

Selv om selskapet vårt fremdeles er ungt, har det en stor erfaring i produksjon av urteprodukter. All opptjent inntekt brukes til vedlikehold av verkstedet og til finansiering av miljøinitiativer.


Vi etablerte “Nine voices” i 2018 i Litauen, Dreverna under EU LIFE-prosjektet som sørger for bevaring av vannsangere “LIFE MagniDucatusAcrola”.

Les mer

Utvinning av råvarer

All biomasse som brukes til produksjon fra „Nine voices” kommer fra naturlige beskyttede habitater- myrer og oversvømte enger- der det ikke er industri. Gresset klippes en gang i året på slutten av sesongen - i august. i andre halvdel, når ungene av vannsangere og andre fugler allerede er voksne og i stand til å unnslippe slåmaskiner. Klipping utføres med spesialmaskiner som kan arbeide under våte forhold og som forhindrer at matten blir skadet. Det klippte gresset rulles inn i ruller og transporteres til det tilstøtende verkstedet "Nine voices". Vi sjekker fuktigheten, sammensetningen og andre aspekter av biomassen for å sikre at produktene er høyeste kvalitet.

Størstedelen av biomassen består av den naturlige vegetasjonen av fenemyrer og oversvømmet enger, for det meste - siv planter. For det meste er det planter fra starrslekta.

Produksjon og emballasje

Produksjonen av Nine Voices er helautomatisk. Gressruller går inn i prosesslinjen der gresset strimles, behandles med høy temperatur (for å eliminere alle bakterier og andre uønskede elementer) og komprimeres deretter til pellets. Ingen bindemiddel brukes og derfor er pellets av „Nine voices” helt naturlige. Etterpå går pelletsen i spesiell lagring hvor de blir nedkjølt (for å unngå mugg) og deretter veies de og blir pakket.

Våre produkter

Miljøoppdrag

Det er bare noen få steder igjen i verden hvor du fremdeles kan høre den melodiske sangen til Vannsangeren. Den hekker bare i 4 land - Hviterussland, Ukraina, Polen og Litauen. Verdens befolkning består av bare 11 000 syngende vannsangere av mannlig kjønn. Vannsangeren anses å være den sjeldneste sangfuglen i Europa og har status som en globalt truet art. Denne fuglen er til og med 20 ganger sjeldnere enn den afrikanske elefanten.


Figurativt sett beskytter vi ikke bare én art, men hele nabolaget. Vannsangeren er en ekte habitat ekspert - hvis den er til stede, vet vi at kvaliteten på våtmarken er god. Ved å skape et hjem for denne sjeldne fuglen, skaper vi et trygt habitat for naboene, fordi arter ikke utryddes alene. Sammen med Vannsangere så har vi Dobbeltbekkasin, Rødstilk, Sitronerle, Myrrikse, Svarthalespove og mange andre fugler, planter og dyrearter som lever i våtmarkene. I disse restaurerte habitatene finner gjess som vandrer til Skandinavia og andre nordlige land mat og husly.

Mer om vannsangere og deres beskyttelse

Utryddelsen av vannsangere er hovedsakelig på grunn av tapet av hjemmene deres - flomslette enger og myrer. De blir brøytet, drenert eller forlatt og deretter overgrodd av busker. For å bevare arten, tar naturforskere vare på restaureringen av habitater og gjør alt for å opprettholde dem permanent, dvs. de må klippes regelmessig til rett tid og den resulterende biomassen fjernes fra åkrene for å opprettholde uendret vegetasjon. „Nine voices” biomasse behandlingsanlegg er veldig viktig i denne prosessen. Det blir en integrert del av et selvbærende bevaringssystem.

Målet til Nine voices” verksted er å drive en virksomhet som hjelper naturen til å trives. Vår misjon er å berike naturen og skape en
gjensidig fordelaktig partnerskap mellom mennesker, fugler og kjæledyr.

Granuleringsanlegget hjelper til med å løse et miljøproblem - å opprettholde de få habitatene som er igjen i Europa med eksepsjonelt rik biologisk mangfold - fenemyrer og oversvømte enger. Slike habitater har blitt ett symbol for en veldig krevende og følsom fugl - vannsanger.
Som et resultat av oppdraget for å redde vannsangeren, mottok biomassebehandlingsverkstedet navnet "Nine voices", som minner om den melodiske sangen til en fugl. På litauisk kalles denne fugle familien for ni vokaler (latin: Sylviidae).

Hør alle de 9 tonene til vannsangeren

"Nine voices” behandler sent klippet og derfor uegnet fôr og gjør det til et nytt produkt, Hygge pellets. Sen klippning (i andre halvdel av august) er nødvendig for å sikre sikkerheten for ungene til vannsangeren. Først i august kan ungene i det andre kullet unnslippe klippeteknikken, så først da er det lov å klippe disse våtmarkene.

Gresset som er kuttet så sent, er treaktig og ikke lenger egnet for fôr slik at det blir et problem - det er ingen steder å legge så stor mengde biomasse igjen i markene.

“Nine voices” løser dette problemet ved å samle gress, gjøre avfall om til et nytt produkt og fremme vennlig oppdrett til vannsangere.

Miljøvennlige og samfunnsansvarlige aktiviteter

"Nine voices” tar ikke bare vare på beskyttelsen av habitater og arter, men prøver også å gjøre hele produksjonsprosessen så miljø- og klimavennlig som mulig.

Voksende råvarer er en naturlig prosess: det er ikke nødvendig å lage noe kunstig miljø, ingen monokulturfelt (som er skadelige for biologisk mangfold). Derimot opprettholdes et sjeldent, artsrikt økosystem. Fordi naturlige felt ikke krever vanning eller gjødsling, brukes ingen ekstra ressurser eller kjemikalier. Spesiell moderne teknologi reduserer påvirkningen på jord og miljø.

100% av energien som brukes i produksjonen kommer fra fornybare kilder. Produktene er 100% nedbrytbare. Etter bruk er de egnet for gjødsling av felt eller kompostering.

Miljøproduktdeklarasjon (på engelsk)

I tillegg løser „Nine voices” arbeidsledighetens problem. Verkstedet vårt sysselsetter lokale folk, så vi skaper jobber i regionen. Vi støtter også den lokale økonomien ved å kjøpe biomasse fra små lokale bønder som driver på en miljøvennlig måte.